Fondy EÚ

Fondy EÚSpoločnosť v oblasti grantov EÚ pre svojich klientov poskytuje:

 1. Vypracovanie kompletnej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ

  • vypracovanie samotnej žiadosti o NFP
  • vypracovanie Analýzy nákladov a výnosov (CBA – Cost Benefit Analysis)
  • spracovanie všetkých potrebných príloh a náležitostí
 2. Spracovanie kompletnej CBA podľa metodiky „Guide to Cost-Benefit Analysis of investment project, 16/6/2008“ pre malé ako aj veľké investičné i neinvestičné projekty:

  • pre dopravné projekty (cestná doprava, železničná doprava, intermodálna preprava, prekladiská)
  • pre projekty životného prostredia (skládky odpadu, čističky odpadových vôd, pitná voda)
  • pre ostatné operačné programy SR a ČR (napr. OP Informatizácia spoločnosti, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Regionálny OP a ďalšie.)
 3. Spracovanie potrebných podkladov a administrácia procesu implementácie

  • pravidelné a monitorovacie správy
  • žiadosti o poskytnutie platby grantov
  • záverečná správa a jej prílohy
 4. Vykonáva vypracovanie čiastkových analýz, predovšetkým:

  • Finančná analýza
  • Ekonomická (Socio-ekonomická) analýza
  • Analýza možností
  • Analýza citlivosti
  • Analýza scenárov
  • Analýza rizika